ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ (ป.2) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงพรปวีณ์ อิทรวงษ์โชติ      
      เด็กหญิงกุมุทมาส วราพุฒ      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงปภาดา ไนยะกุล      
      เด็กหญิงชรัณรัตน์ กสิโสภา      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงพลอยชมพู วงษ์นิล      
      เด็กชายเอกนรินทร์ พันทา      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงชญานิศา วราพุฒ      
      เด็กหญิงนิฎชากรณ์ ศรีโคตร      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงสุพัตรา สัมฤทธิ์      
      เด็กหญิงณปภัส ฤกษ์ลักษณี      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กชายอติเทพ เวียงนนท์      
      เด็กหญิงมานิตา นามวงษ์      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิงชญานิน จันทะเขต      
      เด็กหญิงปิยะธิดา สุรเสน      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา พุทธจักร      
      เด็กหญิงสุกัญญา พุฒซ้อน      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงณัฐชญา วงษ์ศิริวรรณ      
      เด็กหญิงธีระดา ขันทิพย์      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายนพัตรพี การะพันธ์      
           
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงเนตรชนก ไพรพารี      
      เด็กหญิงอนันตญา ศรีรักษา      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงพิมลภัส พิมพัก      
      เด็กหญิงบัณทิตา เจริญดง      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงดวงกมล สมบูรณ์      
      เด็กชายกันตวิชญ์ สมบูรณ์      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงสุพิชญา พิมเขต      
           
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงปณิดา ศิรินัย      
      เด็กหญิงพรพระจันทร์ ศิรินัย      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงจิราภัทร กอนินัย      
      เด็กหญิงพัชรดา หงส์ชูตา      
 
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ (ป.2) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กชายธนกฤต ทัพไทย      
      เด็กหญิงมนสิชา ใจเพียร      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงดากานดา อ่อนน้อม      
      เด็กหญิงธัญญรัตน์ น้ำเงิน      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กชายราชมณู ศักดิ์แก้ว      
      เด็กหญิงรุ้งลดา พาชื่นใจ      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงอนัญญา พงศานนท์      
      เด็กหญิงมันนี่ ขัวขินี      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงพัชรภร จอมเกาะ      
      เด็กหญิงพลอยชญา อินทร์ใหญ่      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญตะนัย      
      เด็กชายดนัยพัชร์ เศรฐศรี      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายวัชระ ไชยเลิศ      
      เด็กหญิงจุฑามณี โนนกลาง      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายสุริยา กล้วยประโคน      
           
26 บ้านหนองแปน ศก.๒      
           
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กชายวัชรินทร์ วงศ์ใหญ่      
      เด็กชายกิตติภพ พิมพ์ศร      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงจิรัญญา สุวรรณหงษ์      
      เด็กหญิงณิชานันท์ เกิดพงษ์      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กชายณัฐพล ชูกำแพง      
      เด็กหญิงชลันธร กุลวงษื      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรหมทา      
      เด็กหญิงกัลยารัตย์ สุมาลุย์      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กชายสิทธิพงษ์ นามแสง      
           
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงกัญญพัชร ฉลาดรอบ      
      เด็กหญิงณัฐสุภรณ์ คำดี      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงอาภาสิริ รักไทยแสนทวี      
      เด็กหญิงภัทรนรี สิงห์คำ      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงณภัทร จันทรชิต      
      เด็กชายวิชญ์ภาส อสิพงษ์      
 
 
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ (ป.2) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กชายวรวิท จันดาพืช      
      เด็กหญิงณัฐปิยธิดา เพียงคาม      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงธิตาภา ศรีสงค์      
      เด็กหญิงรุ่งวิภา ขันสิงห์      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงลลิดา ปลื้มใจ      
      เด็กหญิงอติกานต์ อุราฤทธิ์      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓      
           
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กชายพีธาดา ผลเจริญ      
      เด็กหญิงวิภาดา ระหาร      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓      
           
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กชายธรณิศ รงค์จิตประภัสร์      
      เด็กหญิงฉันทรัตน์ สุวรรณไตรย์      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงกรรณิการ์ ภาสดา      
      เด็กหญิงกนกวรรณ นนทบุตร      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กชายธรรมปพน มนทอง      
      เด็กหญิงเนตรชนก บุญลี      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงกชพรรณ อนันทวรรณ      
      เด็กหญิงปลายฝน เพียงทอง      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงณัฐณิชา ทองหล่อ      
      เด็กชายวรัญญู เสนาภักดิ์      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กชายชฎาพร ศิริชนะ      
      เด็กหญิงศิรินภ จันทร์พรม      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงวิสุทธินี พรหมดี      
      เด็กหญิงจุฑามุณี บุประเสริฐ      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงจันทร์เจ้า แครี่      
      เด็กหญิงญาดา สมจันทร์      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔      
           
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงวิมลพรรณ บุญพรม      
      เด็กชายภูวนน โพธิสาร