ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ (ป.1) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กชายศลาฆนันท์ เมธีพิสิษฐ์      
      เด็กหญิงตรีชาพร อิ่มแก้ว      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงอรไพลิน จีรุพันธ์      
      เด็กชายฮัน ตรีโรจน์พร      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงสุชาดา มาละคำ      
      เด็กหญิงธัญวรรณ วรรณทวี      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงขวัญจิรา สีดาดำ      
      เด็กหญิงพนิตพร อารีย์      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กชายอธิคุณ สีแดด      
           
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงมิซากิ ชิโอโนยะ      
      เด็กชายโปรดเกล้า แก้วคำ      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายพันธวัช บรรเทา      
      เด็กหญิงพิชญา ศิริกุล      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงชนัญชิตา ทิพย์รักษา      
      เด็กชายศิวานน ว่องไว      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงสุกัญญา สุขส่ง      
      เด็กหญิงบุญญากานต์ ธรรมษา      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายสุเมธ อัครการณ์      
      เด็กชาย ธันวา วังคะวิง      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงจิรัชญา อินทวี      
           
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายกฤษฎา หลอมทอง      
      เด็กชายชนะชัย ชาตสีหราช      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กชายพิพากษา สาวาปี      
      เด็กหญิงวันวิสา จำปี      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงชนกนันท์ บุญเรืองศรี      
           
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงณัฏฐกันย์ ขอดทอง      
      เด็กหญิงเพียงนภา แยบยนต์      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงกฤตพร เทวา      
      เด็กชายอภินันต์ เพ็ชรหิน      
 
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ (ป.1) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กชายเขตโสภณ ศรีชารัตน์      
      เด็กชายกรภัทร ลาภูตะมะ      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายกฤษฎิณ ธิปวัติ      
      เด็กชายพงศ์ธร วงรักษา      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงทิวาพร บัวไข      
      เด็กหญิงวาธกานต์ มอไธสง      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงอภิชญา บุญปัญญา      
      เด็กหญิงธันย์ชนก ลือขจร      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงพิมพ์พร ศรชัย      
      เด็กหญิงไอลดา สีหาบุตร      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงธัญชนก วิรุณพันธ์      
      เด็กหญิงวชัญญา วงษ์คำ      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายภูตะวัน พุทธรักษา      
      เด็กหญิงธัญญาพร บุปผา      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายณัฐพร แสนปาง      
      เด็กหญิงชลการ วันโสภา      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒      
           
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงศิรารัตน์ สวัสดิ์ไธสงค์      
      เด็กหญิงทัศนียา เคนานัน      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงแพรพิไล สุขใจ      
      เด็กชายจีระศักดิ์ จันทร์แดง      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒      
           
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายณัฐชนน สุขงูเหลือม      
      เด็กหญิงศศิปภา หวังตันกลาง      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงเมย์ธาวารี รัตนวัน      
      เด็กชายชุติกานต์ มุลกะกุล      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงโศรญาฎา หอมจิตร      
      เด็กชายจิรภัทร กระดานพล      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายกฤติกรณ์ อ่อนผิว      
      เด็กชายปัณณทัต แจ่มศรี      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กชายตนุภัทร แหวนวงษ์      
      เด็กชายภาสกร ชนานุวัฒน์      
 
 
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ (ป.1) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงทัศษอร อดกลั้น      
      เด็กหญิงจิดาภา ทองสิงห์      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ เสาวัง      
      เด็กหญิงกรวรรณ พอกพูน      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงภัทรานุช ปานทอง      
      เด็กหญิงวันมาซลีนา บินตี้วันมาชลัน      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓      
           
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กชายนภัสกร ถาโงกโป้      
      เด็กหญิงศศิปภัสร์ คุณพิมพ์      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓      
           
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กชายจิรวัฒน์ อุทธิโท      
      เด็กหญิงหทัยพัทธ์ บุญแฝง      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงโชติกา เพ็ชรอิน      
      เด็กชายชนิตพล ยวนใจ      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงธีร์จุฑา ศรีสุข      
      เด็กชายธีรภัทร ขวัญเมือง      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงธมลวรรณ มีราคา      
      เด็กหญิงสุทธานันท์ มูฮัมมัด      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงภรัณยา มาลานิตย์      
      เด็กชายโชคไพบูลย์ ทองลือ      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔      
           
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเลิศ      
      เด็กชายเมธาสิทธิ์ รินทอง      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงกนกอร ทองลี      
      เด็กชายไวทิน ชิณวงศ์      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔      
           
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงสุภัสสรา เทียมนิล      
      เด็กหญิงกรรญาภรณ์ ศรีภักดิ์