สรุปเหรียญรางวัล ความเป็นเลิศทางวิชาการ รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก. แยกรายกิจกรรม
รหัส กลุ่มสาระ ระดับชั้น กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง รวม
th-p1 ภาษาไทย ป.1 ภาษาไทย 24 18 36 78
th-p2 ภาษาไทย ป.2 ภาษาไทย 37 19 36 92
th-p3 ภาษาไทย ป.3 ภาษาไทย 24 18 41 83
th-p4 ภาษาไทย ป.4 ภาษาไทย 5 20 49 74
th-p5 ภาษาไทย ป.5 ภาษาไทย 41 25 25 91
th-p6 ภาษาไทย ป.6 ภาษาไทย 8 16 46 70
รวม 139 116 233 488