สรุปเหรียญรางวัล ความเป็นเลิศทางวิชาการ รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก. แยกรายกิจกรรม
รหัส กลุ่มสาระ ระดับชั้น กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง รวม
so-p1 สังคมศึกษา ป.1 สังคมศึกษา 25 13 25 63
so-p2 สังคมศึกษา ป.2 สังคมศึกษา 4 9 24 37
so-p3 สังคมศึกษา ป.3 สังคมศึกษา 7 5 49 61
so-p4 สังคมศึกษา ป.4 สังคมศึกษา 9 11 41 61
so-p5 สังคมศึกษา ป.5 สังคมศึกษา - 2 21 23
so-p6 สังคมศึกษา ป.6 สังคมศึกษา - 11 44 55
รวม 45 51 204 300