สรุปเหรียญรางวัล ความเป็นเลิศทางวิชาการ รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก. แยกรายกิจกรรม
รหัส กลุ่มสาระ ระดับชั้น กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง รวม
sc-p1 วิทยาศาสตร์ ป.1 วิทยาศาสตร์ 8 9 28 45
sc-p2 วิทยาศาสตร์ ป.2 วิทยาศาสตร์ 31 9 26 66
sc-p3 วิทยาศาสตร์ ป.3 วิทยาศาสตร์ 1 6 28 35
sc-p4 วิทยาศาสตร์ ป.4 วิทยาศาสตร์ 7 5 26 38
sc-p5 วิทยาศาสตร์ ป.5 วิทยาศาสตร์ 11 13 27 51
sc-p6 วิทยาศาสตร์ ป.6 วิทยาศาสตร์ 18 18 47 83
รวม 76 60 182 318