สรุปเหรียญรางวัล ความเป็นเลิศทางวิชาการ รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก. แยกรายกิจกรรม
รหัส กลุ่มสาระ ระดับชั้น กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง รวม
pr-e1 ปฐมวัย อ1-2 กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์ 100 - - 100
pr-e2 ปฐมวัย อ1-2 การวาดภาพด้วยสีเทียน 77 19 - 96
pr-e3 ปฐมวัย อ1-2 กิจกรรมเกมการศึกษา 86 6 2 94
pr-e4 ปฐมวัย อ1-2 การโยนรับบอล 38 28 16 82
pr-e5 ปฐมวัย อ1-2 การเล่านิทานประกอบท่าทาง 41 5 - 46
pr-e6 ปฐมวัย อ1-2 กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน 105 30 3 138
pr-e7 ปฐมวัย อ1-2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ 129 15 - 144
pr-e8 ปฐมวัย อ1-2 กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 63 24 3 90
รวม 639 127 24 790