สรุปเหรียญรางวัล ความเป็นเลิศทางวิชาการ รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก. แยกรายกิจกรรม
รหัส กลุ่มสาระ ระดับชั้น กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง รวม
ma-p1 คณิตศาสตร์ ป.1 คณิตศาสตร์ 27 12 32 71
ma-p2 คณิตศาสตร์ ป.2 คณิตศาสตร์ 25 19 37 81
ma-p3 คณิตศาสตร์ ป.3 คณิตศาสตร์ 39 16 20 75
ma-p4 คณิตศาสตร์ ป.4 คณิตศาสตร์ 24 22 35 81
ma-p5 คณิตศาสตร์ ป.5 คณิตศาสตร์ 26 8 24 58
ma-p6 คณิตศาสตร์ ป.6 คณิตศาสตร์ 21 10 26 57
รวม 162 87 174 423