สรุปเหรียญรางวัล ความเป็นเลิศทางวิชาการ รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก. แยกรายกิจกรรม
รหัส กลุ่มสาระ ระดับชั้น กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง รวม
en-p1 ภาษาอังกฤษ ป.1 ภาษาอังกฤษ 15 4 22 41
en-p2 ภาษาอังกฤษ ป.2 ภาษาอังกฤษ 19 3 11 33
en-p3 ภาษาอังกฤษ ป.3 ภาษาอังกฤษ 24 2 10 36
en-p4 ภาษาอังกฤษ ป.4 ภาษาอังกฤษ 16 6 19 41
en-p5 ภาษาอังกฤษ ป.5 ภาษาอังกฤษ 19 8 17 44
en-p6 ภาษาอังกฤษ ป.6 ภาษาอังกฤษ 18 3 11 32
รวม 111 26 90 227