สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม
ที่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ทั้งหมด กรอก
แล้ว
ร้อยละ
1 คณิตศาสตร์ 6 6 100.00
2 ภาษาไทย 6 6 100.00
3 ภาษาอังกฤษ 6 6 100.00
4 วิทยาศาสตร์ 6 6 100.00
5 สังคมศึกษา 6 6 100.00
6 อนุบาล ๑-๒ 8 8 100.00
รวม 38 38 100.00